20231222 konkursAż 187 prac wpłynęło na konkurs plastyczny zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czernichowie. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w Urzędzie Gminy Czernichów w piątek 15 grudnia. Autorom prac nagrody wręczyli Danuta Filipowicz, Wójt Gminy Czernichów, Ewa Pajor, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie oraz Agnieszka Jagna Safińska, Członkini Jury.

20231222 swiatelkoJedną z tradycji wpisanych w przygotowania do świąt Bożego Narodzenia jest dzielenie się Betlejemskim Światłem Pokoju, które harcerze i skauci niosą z Betlejem na cały świat. W środę 20 grudnia lampion z światłem mającym swój początek w Betlejem harcerze z Komendy IV Szczepu „Nadwiślanie” przekazali Danucie Filipowicz, Wójtowi Gminy Czernichów.

20231220 grantyPrzypominamy, że zgodnie z zawartą Umową darowizny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pomiędzy Gminą Czernichów, a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub pełnoletnim uczniem każdy obdarowany zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zachowaniu trwałości projektu.

Oświadczenie składa rodzic (lub pełnoletni uczeń) na którego była zawarta umowa.

W przypadku osiągnięcia pełnoletniości przez ucznia od czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic.

Oświadczenia o posiadaniu otrzymanego sprzętu w ramach programu wraz ze zdjęciem laptopa  z widocznym logotypem przekazanego sprzętu, należy dostarczyć do pokoju nr 207 Urzędu Gminy Czernichów, ul. Gminna1, 32-070 Czernichów w godzinach pracy urzędu lub pocztą na ww. adres w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r. (liczy się data dostarczenia do Urzędu).

Do pobrania:

- Oświadczenie

20231211 przerwy banerJak informuje spółka Tauron Dystrybucja we wtorek 12 grudnia nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej w częściach dwóch miejscowości naszej gminy – Rusocice i Przeginia Duchowna – oraz w Brodłach w gminie Alwernia.

Jutro (wtorek 12 grudnia) w godzinach 8.00-14.00 wyłączenia prądu nastąpią w miejscowościach:

- Rusocice: ul. Leśny Zakątek,

- Przeginia Duchowna: ul. Podświerkle, Murowana, Sosnowa, Śląska (od strony Brodeł),

- oraz w miejscowości Brodła (gmina Alwernia): ul. Przy Rudnie i Galicyjska.

Informacja o zrealizowaniu zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernichów" dzięki wsparciu finansowemu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, gmina zrealizowała zadanie związane z „Usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernichów”, pozyskując na ten cel dodatkowe wsparcie finansowe.

Planując realizację powyższego zadania gmina złożyła wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Nabór wniosków odbywał się w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

Całkowity koszt zadania wyniósł 157 075 zł, w tym wysokość przyznanej dotacji wyniosła 104 984 zł. Pozostała brakująca kwota została pokryta z budżetu gminy. Dzięki realizacji projektu unieszkodliwiono 320 Mg wyrobów zawierających azbest.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernichów zostało sfinansowane z następujących źródeł:

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 54 976 zł (35%),
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: 50 008 zł (32%),
  • środki własne Gminy Czernichów: 52 091 zł (33%).