20221212 oczyszczalnia
W poniedziałek 12 grudnia miało miejsce przekazanie wykonawcy placu budowy, co oznacza rozpoczęcie prac budowlanych przy rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej. Podpisanie umowy z wykonawcą prac w Przegini Duchownej odbyło się 8 grudnia. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno-Handlowe „OTECH” Sp. z o. o. z Gorlic. Wartość umowy zawartej z wykonawcą to 20 897 665,45 zł.

 

 
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej to inwestycja od lat wyczekiwana przez mieszkańców gminy, szczególnie w tych sołectwach, w których odczuwa się negatywne skutki jej funkcjonowania, wynikające z niewydolności urządzeń zamontowanych przed laty.
- O środki na oczyszczalnię w Przegini Duchownej zabiegaliśmy od początku mojej kadencji, a więc już dwa lata. Cieszę się, że uruchomiono takie programy, jak „Polski Ład”, nie wymagające dużego wkładu własnego, gdyż w obecnej sytuacji finansowej gminy nie bylibyśmy w stanie podjąć się samodzielnego finansowania tak kosztownej inwestycji – mówiła Danuta Filipowicz, Wójt Gminy Czernichów podczas spotkania w urzędzie gminy.
Na spotkaniu w Urzędzie Gminy Czernichów, poprzedzającym symboliczne przekazanie kluczy do placu budowy firmie wykonawczej, zaproszeni goście mówili o dobrej współpracy z naszą gminą, nie tylko w przypadku tej inwestycji.
Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk przedstawił pozytywne skutki realizacji programów rządowych skierowanych do samorządów, odnosząc się także do programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, z którego Gmina Czernichów uzyskała na modernizację i rozbudowę oczyszczalni 12,5 mln zł wsparcia.
Wicemarszałek Łukasz Smółka i Starosta Krakowski Wojciech Pałka podawali przykład różnych inwestycji i projektów, których wykonanie stało się możliwe dzięki dobrej współpracy między samorządami, a Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Kędzierski przypomniał historię zabiegów gminy o poprawę funkcjonowania przegińskiej oczyszczalni.
Optymistyczną informacją podzielił się z zebranymi uczestnikami roboczego spotkania w UG Czernichów Prezes „OTECH” Tomasz Druciak, który zapewnił, że firma wykonawcza postara się skrócić czas realizacji zadania, wynikający z umowy, i możliwe jest że w Sylwestra 2023 roku uda się już zakończyć zaplanowane prace.
Oczyszczalnia ścieków w Przegini Duchownej działa od pierwszej dekady XXI wieku. Ze względu na niewystarczającą wydajność, wadliwość i uciążliwość dla środowiska obecnie stosowanych urządzeń, od lat planowano rozbudowę i unowocześnienie urządzeń i instalacji zastosowanych w tej oczyszczalni.
Obecna przepływowa technologia oczyszczalni nie daje możliwości buforowania ścieków przy zwiększonych napływach opadowych dlatego zaprojektowano oczyszczalnię w systemie SBR (Sequential Batch Reactor – Sekwencyjny Reaktor Biologiczny), która jest niewrażliwa na gwałtowne wzrosty przepływu ścieków, przeciążenia, wahania temperatury czy chwilowy brak dopływu. Od jesieni 2022 roku do oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej nie są obecnie podłączani kolejni użytkownicy, taka decyzja obowiązywać będzie do momentu zakończenia modernizacji i rozbudowy oczyszczalni. Po zrealizowaniu rozbudowy i przebudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków będzie można oczyszczać w niej ścieki komunalne w ilości dobowej średniej Qd = 1130 m3/d i godzinowej maksymalnej Qhmax = 113 m3/h. Równoważna liczba mieszkańców wyniesie RLM = 9600.
 
STARANIA GMINY CZERNICHÓW O PRZEPROWADZENIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZEGINI DUCHOWNEJ
 
1.Prace projektowe i pozwolenie na budowę:
Gmina Czernichów przygotowała projekt budowlany rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz uzyskała decyzję pozwolenia na budowę. Koszt zleconych prac projektowych wyniósł 129 765,00 zł.
Projekt rozbudowy instalacji obejmuje rozbudowę i przebudowę (modernizację) oczyszczalni, która polegać będzie zarówno na budowie nowych obiektów, przebudowie części istniejących obiektów, jak i rozbiórce części istniejących obiektów.
Budowa nowych i przebudowa istniejących obiektów ma na celu wykonanie montażu nowego niezbędnego wyposażenia technologicznego oczyszczalni oraz stworzenie warunków do biologicznego oczyszczania ścieków z usuwaniem związków biogennych oraz tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego. Powyższe działania będą polegały na zmianie technologii oczyszczania z przepływowej na technologię SBR. Ścieki dopływające do oczyszczalni będą dopływały do pompowni I-go stopnia, poprzedzonej sitem pionowym. Następnie przepompowane będą na sitopiaskownik, w którym nastąpi mechaniczne oczyszczanie polegające na usunięciu skratek oraz piasku. Po mechanicznym oczyszczeniu ścieki grawitacyjnie będą spływać do zbiornika retencyjnego, który zarazem będzie pompownią II-go stopnia.
Kolejnym etapem będzie oczyszczanie biologiczne z chemicznym wspomaganiem strącania fosforu, realizowane w reaktorach biologicznych SBR. Powstaną trzy identyczne ciągi technologiczne SBR. Każdy z trzech reaktorów, przy max napełnieniu, będzie posiadał objętość czynną 864 m3. Reaktory zostaną wyposażone w bardzo skuteczny drobnopęcherzykowy system napowietrzania potrzebny do efektywnego zachodzenia procesu nitryfikacji oraz wspomagające mieszadła, działające w procesie denitryfikacji. Ponadto, w reaktorach zostaną zainstalowane sondy tlenu (z pomiarem temperatury), sondy gęstości oraz sondy hydrostatyczne.
Z rurociągu ścieków oczyszczonych będzie pobierana w sposób ciągły próbka do analizatora biogenów, gdzie będą mierzone wartości: N-NH4, N-NO3 i P-PO4. Wynik tych pomiarów będzie przesyłany do sterownika oczyszczalni, dzięki czemu na bieżąco będzie można reagować na zmiany jakości ścieków oczyszczonych. Dopasowanie poziomu stężenia tlenu pozwoli na optymalizację procesów nitryfikacji i denitryfikacji, natomiast sygnał z wartością mierzoną P-PO4 będzie sterował pracą i wydajnością pompek PIX-u, wspomagających strącanie fosforu ogólnego w ściekach oczyszczonych. Ponadto, na rurociągu ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika, zostanie zainstalowany mętnościomierz. Dzięki zastosowaniu powyższych ciągłych pomiarów, które pozwolą na szybką reakcję w dostosowaniu parametrów pracy oczyszczalni oraz zaawansowanych technologicznie urządzeń, będziemy mieli zawsze pewność, że jakość ścieków spełnia warunki pozwolenia wodnoprawnego.
Po zrealizowaniu rozbudowy i przebudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków będzie można oczyszczać w niej ścieki komunalne w ilości dobowej średniej Qd = 1130 m3/d i godzinowej maksymalnej Qhmax = 113 m3/h. Równoważna liczba mieszkańców wyniesie RLM = 9600.
 
2. Starania o pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycję:
- Całkowite koszty rozbudowy oczyszczalni ścieków pierwotnie szacowano na ok. 15 mln zł. Zaktualizowany kosztorys II etapu realizacji inwestycji wynosił 16 124 439,33 zł. Jak na możliwości Gminy Czernichów były to zbyt duże środki finansowe, aby można było inwestycję sfinansować z własnych środków, stąd w roku 2017 zostało opracowane studium wykonalności i został złożony wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie nr POIiŚ.2.3/3/2016 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Niestety, wniosek został rozpatrzony negatywnie i nie przyznano dofinansowania.
Równolegle do prac zmierzających do kompleksowego rozwiązania problemu podjęto działania doraźne służące zminimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko obecnie funkcjonującej instalacji oczyszczania ścieków w Przegini Duchownej.
Mimo braku środków zewnętrznych Gmina Czernichów podjęła decyzję o rozpoczęciu realizacji inwestycji ze środków własnych poprzez etapowanie zadania. Wykonano I etap inwestycji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni, polegający na zainstalowaniu sita pionowego ze studnią, modernizacją pompowni I-ego stopnia, budowie wiaty pompowni i sita oraz przepięcie rurociągów za kwotę 827 299,54 zł, na który udało się uzyskać dofinansowanie w kwocie 565 087,68 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- W lutym 2021 roku Gmina Czernichów złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na kwotę 4,8 mln zł dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej - etap II”. Dofinansowania nie uzyskano.
- 11 sierpnia 2021 roku Gmina Czernichów złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków programu POLSKI ŁAD na kwotę 33 753 500,00 zł dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej - etap II wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Wołowicach”. Dofinansowania nie uzyskano.
- 28 lutego 2022 roku złożono dwa wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych:
a) na kwotę 12 500 000,00 zł dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej - etap II” oraz
b) na kwotę 23 750 000,00 zł „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej - etap II wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Wołowicach”.
Starania o uzyskanie dofinansowania dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni w Przegini Duchownej przez złożenia aż dwóch wniosków na to zadanie dowodzi dużej determinacji Gminy Czernichów w działaniach mających na celu rozwiązania tego ważnego problemu.
Po rozpatrzeniu przedmiotowych wniosków Gmina Czernichów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: w kwocie 12 500 000,00 zł.
Na realizację rozpoczynanego 12 grudnia 2022 roku zadania Gmina Czernichów posiada także zabezpieczone środki w kwocie 3 164 400,00 z subwencji ogólnej na inwestycje kanalizacyjne oraz 3 602 812,00 jako wkład własny. Łącznie plan na realizację inwestycji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej wynosił 19 267 212,00 zł.
 
Przeprowadzenie przetargu i zabezpieczenie środków finansowych
- 19 września 2022 roku Gmina Czernichów ogłosiła przetarg na wyżej wymienione zadanie z terminem wykonania wyznaczonym na okres 380 dni od podpisania umowy na roboty budowlane.
- 10 października 2022 r. nastąpiło otwarcie ofert. Do przetargu przystąpiło trzech wykonawców. Najtańsza oferta opiewała na kwotę 20 897 665,45 zł, kolejna na 23 960 400,00 zł, a najdroższa na 31 016 290,28 zł.
- 24 października 2022 r. Rada Gminy Czernichów przegłosowała zwiększenie kwoty przeznaczonej w budżecie na realizacje tego zadania do kwoty 21 587 200,00 zł (uwzględniając koszty nadzoru inwestorskiego).
- 8 grudnia 2022 r. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno-Handlowe „OTECH” Sp. z o. o. ul Dukielska 83, 38-300 Gorlice. Wartość umowy zawartej z wykonawcą opiewa na 20 897 665,45 zł.
- 12 grudnia 2022 roku to dzień przekazania placu budowy wykonawcy i rozpoczęcia prac budowlanych przy rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej.