20220919 otwarcie22 sierpnia 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie obwodnicy miejscowości Rybna w Gminie Czernichów.

Obwodnica miejscowości Rybna w Gminie Czernichów ma przebieg północ – południe. Cały odcinek nowej drogi, liczący 3,27 km, zbudowany został na terenie Gminy Czernichów. Koszt budowy wyniósł 18 mln 108 tys. zł. Obwodnica jest drogą gminną, poprowadzona została od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2191K (biegnącą od Sanki w Gminie Krzeszowice przez północną część sołectwa Rybna w kierunku Czułowa w Gminie Liszki) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 780 w rejonie działki nr 487.

Początek inwestycji gminnej sięga 2007 roku – wówczas Rada Gminy Czernichów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy skutkującej zaciągnięciem zobowiązania finansowego na wykonanie koncepcji projektowej zadania pn. „Droga – obwodnica dla miejscowości Rybna”.

Końcowy odbiór robót nastąpił w dniu 14 lipca 2022 r., po tej dacie Gmina Czernichów dokonywała jeszcze konieczne zgłoszenia i uzgodnienia z Państwową Strażą Pożarną, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krakowie, z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Krakowie oraz z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Krakowie.

Zakres robót przy budowie obwodnicy obejmował:

a)         budowę nowej drogi o długości 3,27 km;

b)         budowę skrzyżowania skanalizowanego na drodze powiatowej K2191;

c)         budowę skrzyżowania skanalizowanego na drodze wojewódzkiej 780;

Nowa droga – obwodnica Rybnej została podłączona do istniejących dróg poprzez wykonanie skrzyżowań typu „T”:

- na skrzyżowaniu z drogą powiatową skrzyżowanie z wyspą dzielącą na wlotach podporządkowanych w postaci „dużej kropli”,

- na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 780 w postaci „małej kropli”;

d)         budowę skrzyżowania dróg gminnych;

e)         budowę i przebudowę zjazdów;

f)         przebudowę, rozbiórkę i budowę rowów szczelnych stanowiący kanalizację otwartą i koryt cieków naturalnych;

g)         budowę barier drogowych;

h)         budowę, przebudowę i rozbiórkę przepustów pod drogami i zjazdami;

i)          przebudowę infrastruktury technicznej (sieci teletechnicznej, sieci gazowej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej);

j)          budowę sieci kanalizacji deszczowej (rowy kryte, rowy otwarte).

k) zgodnie z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na odcinku od hm 11+50,00 do hm 13+50,00 zaprojektowano łącznie 5 przepustów umożliwiających przejście zwierząt pod drogą;

Koszty inwestycji:

- wynagrodzenie firmy COLAS Polska Sp. z o.o. - wykonawcy robót: 15 293 568 złotych brutto;

- nadzór inwestorski: 158 666 złotych brutto;

- wykupy gruntów: 986 393 zł brutto;

- koszt założenia ksiąg wieczystych dla działek przejętych pod obwodnicę: 40 500 zł brutto;

- nadzór i badania archeologiczne: 153 939 zł brutto;

- koszt umowy przyłączeniowej oświetlenia z Tauron: 900 zł brutto;

- koszt dokumentacji projektowej: 331 819 zł brutto;

- koszt dostarczenia kruszywa na wymianę gruntów przy budowie obwodnicy: 1 142 296 zł brutto.

Finansowanie inwestycji:

- rządowy Fundusz Dróg Samorządowych - 7 529 771 zł;

- budżet Gminy Czernichów – 6 687 606 zł;

- budżet Powiatu Krakowskiego – 3 890 904 zł;

Łącznie 18 mln 108 281 zł.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń podczas budowy obwodnicy Rybnej:

- 26.10.2007 r. – uchwała nr XIII/164/07 Rady Gminy Czernichów w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy skutkującej zaciągnięciem zobowiązania finansowego na wykonanie koncepcji projektowej zadania pn. „Droga – obwodnica dla miejscowości Rybna”;

- 2008 rok – powstanie koncepcji przebiegu obwodnicy Rybnej;

- 19.04.2010 r. – zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji techniczno- prawnej dla inwestycji „Budowa obwodnicy miejscowości Rybna od drogi powiatowej nr 2191K do drogi wojewódzkiej nr 780”;

- 06.03.2012 r. – Wójt Gminy Czernichów ustala środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa obwodnicy miejscowości Rybna od drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej 780 wraz z odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia”;

- 20.11.2012 r. – Starostwo Powiatowe postanawia udzielić pozwoleń wodnoprawnych, na wprowadzenie ścieków opadowych pochodzących z powierzchni projektowanej obwodnicy miejscowości Rybna oraz z terenu przyległego, poprzez projektowane wyloty, do rowów i potoku Czułowskiego;

- 28.03.2013 r. – Starostwo Powiatowe w Krakowie wydaje decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia;

- 31.03.2017 r. – pismo do Pana Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, z prośbą o udzielenie Gminie Czernichów pomocy w pozyskaniu środków finansowych na realizacje obwodnicy Rybnej;

- 05.06.2017 r. – pozytywna odpowiedź Ministra Infrastruktury i Budownictwa na pismo z dnia 31.03.2017 r.

- 22.06.2017 r. – Starostwo Powiatowe w Krakowie wydaje decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji;

- 04.06.2020 r. – umowa nr WR-VI.807.5.24.2020.WL zawarta pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Zastępcą Wójta Gminy Czernichów. Przedmiotem umowy jest porozumienie w sprawie określenia warunków dofinasowania z funduszu dróg samorządowych zadania budowy obwodnicy m. Rybna.

Kwota dofinansowania dla zadania z FDS wyniosła 18 781 916 zł. Po przeprowadzonym przetargu na wyłonienie wykonawcy robót zmniejszona aneksem do kwoty 7 748 936 zł.

- 16.07.2020 r. – podpisanie umowy pomiędzy Gminą Czernichów a Zarządem Powiatu w Krakowie na udzielenie pomocy finansowej. Na podstawie zawartej umowy Powiat Krakowski może udzielić pomocy Gminie Czernichów w formie dotacji celowej na realizację zadania budowy obwodnicy do kwoty 3 890 904 zł.

- 19.06.2020 r. – ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. Rybna”.

- 02.09.2020 r. – zawarcie umowy między Gminą Czernichów a firmą COLAS Polska Sp. z o.o. Wykonawca przejmuje do wykonania roboty budowlane w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego.

- 02.09.2020 r. – przekazania placu budowy wykonawcy.

- 11.09.2020 r. – zgłoszenie rozpoczęcia budowy przez Urząd Gminy Czernichów.

- Do 30.06.2022 r. – realizacja umowy. W tym 11 aneksów do umowy z czego 6 aneksów dotyczyły zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. Całkowita wartość wynagrodzenia Colas Polska wynikająca z uwzględnienia wszystkich aneksów finansowych wyniosła 15 293 568 złotych brutto.

- Końcowy odbiór robót nastąpił w dniu 14 lipca 2022 r. Odbiory częściowe przeprowadzane były co kwartał i odbyły się w styczniu, kwietniu, lipcu, październiku (rok 2021) oraz styczniu i kwietniu (rok 2022)

- 06.07.2022 r. – zawiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

- 06.07.2022 r. – Zawiadomienie Państwowego Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

- 21.07.2022 r. – wystąpienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

- 05.08.2022 r. – zaświadczenie PINB o nie wniesieniu sprzeciwu

- 22.08. 2022 r. – oficjalne otwarcie obwodnicy Rybnej i oddanie jej do użytkowania.

Zdjęcia: Sebastian Bodzioch

 

Galeria zdjęć: