20220921 kio

W przeprowadzonym przez naszą gminę przetargu na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych uczestniczyły 4 firmy.

Najkorzystniejsza okazała się oferta firmy WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ORAZ PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH UL. BÓR 169, 42-202 CZĘSTOCHOWA, ale firma dotychczas wykonująca usługę na terenie gminy (MPGO) skorzystała z prawa do złożenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z informacją otrzymaną 5 lipca z Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, że oddala odwołanie MPGO, co oznacza, że zarzuty wniesione przez MPGO nie zostały uznane przez KIO, a Gmina Czernichów prawidłowo przeprowadziła postępowanie przetargowe.

W tym roku w przetargu na odbiór odpadów komunalnych w naszej gminie wzięły udział 4 firmy. Były to:

- Usługi Komunalne Krzeszowice, Sp. z o.o.,

- WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ORAZ PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH,

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” Mieczysław Jakubowski,

- MAŁOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SP. Z O.O. (MPGO).

Ponieważ najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STRACH gmina wybrała ten podmiot do podpisania umowy na prowadzenie usługi odbioru odpadów komunalnych w okresie 10 miesięcy od daty zawarcia umowy. Od takiego rozstrzygnięcia przetargu postanowiła się odwołać firma, która zaproponowała drugą pod względem wysokości ceny ofertę – MPGO.

Sprawa trafiła – jak w przypadku innych odwołań w postępowaniach przetargowych – do Krajowej Izby Odwoławczej. Krajowa Izba Odwoławcza (w sprawie o sygn. akt KIO 1588/22) orzekła, że:

- oddala odwołanie MPGO;

- kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego (MPGO);

- zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 tys. zł uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania oraz kwotę 3 600 zł, stanowiącą koszt poniesiony przez odwołującego z tytułu zastępstwa przed Izbą.

Takie rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej oznacza, że zarzuty wniesione przez MPGO nie zostały uznane przez KIO, a Gmina Czernichów prawidłowo przeprowadziła postępowanie przetargowe.