zawiadomienieosesji

 

Zawiadamiam, że LXXV sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 25 marca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120) 

 

Obrady będą transmitowane w czasie rzeczywistym on-line (dostępne na stronie internetowej czernichow.posiedzenia.pl), a następnie nagranie zostanie umieszczone w internecie.  

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LXXIV sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 26 lutego 2024 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku.
 6. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 dla Gminy Czernichów. 
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LXXII.737.2023 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2023 r.- Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2024 ( druk nr 1).
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie ( druk nr 2).
 9. Uchwała w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXIX.247.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych
  ( druk nr 3).
 10. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX.248.2016 Rady Gminy Czernichów  
  z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół w Czernichowie ( druk nr 4).
 11. Uchwała w sprawie  określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania ( druk nr 5).
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego na okres powyżej trzech lat  oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ( druk nr 6) .
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego na okres powyżej trzech lat  oraz na odstąpienie  od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ( druk nr 7). 
 14. Uchwała  w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( druk nr 8).
 15. Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( druk nr 9) . 
 16. Uchwała  w sprawie  udzielenia dotacji celowej na rzecz ochotniczej straży pożarnej (druk nr 10).
 17. Uchwała  w sprawie  udzielenia dotacji celowej na rzecz ochotniczej straży pożarnej (druk nr 11).
 18. Uchwała  w sprawie  udzielenia dotacji celowej na rzecz ochotniczej straży pożarnej (druk nr 12).
 19. Uchwała  w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej Państwowej straży Pożarnej  w Krakowie środków finansowych ( druk nr 13).
 20. Uchwała w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czernichów, którzy uczestniczyli  w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu  oraz dla kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych będących uczestnikami szkolenia podstawowego przygotowującego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych ( druk nr 14).
 21. Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 22. Podsumowanie VIII kadencji  samorządu gminnego.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zakończenie sesji.

 

Do pobrania:

Materiały do pobrania (zip)