zawiadomienieosesji

Zawiadamiam, że LXXIV sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 26 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120).

Obrady będą transmitowane w czasie rzeczywistym on-line (dostępne na stronie internetowej czernichow.posiedzenia.pl), a następnie nagranie zostanie umieszczone w internecie.  

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu LXXIII sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 29 stycznia 2024 r.
  4. Informacja o działalności klubów sportowych i organizacji pożytku publicznego.
  5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LXXII.737.2023 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2023 r.- Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2024 (druk nr 1).
  6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXXII.738.2023 z dnia 28 grudnia 2023r. Rady Gminy Czernichów w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów na lata 2024-2038 (druk nr 2).
  7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminą Zabierzów porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania jego psychoruchowego i społecznego rozwoju (druk nr 3).
  8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Zabierzów pomocy z przeznaczeniem na prowadzenie opieki psychologiczno- pedagogicznej nad dziećmi w wieku od 0 do 6 lat zamieszkałymi na terenie gminy Czernichów oraz uczniami uczęszczającymi do szkól na terenie Gminy Czernichów (druk nr 4).
  9. Uchwała w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) (druk nr 5).
  10. Uchwała w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernichów w 2024r roku’’  (druk nr 6).
  11. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wołowice, działki nr 365/17 i 365/18  (druk nr 7).
  12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (druk nr 8).    
  13. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Czernichów (druk nr 9) .  
  14. Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
  15. Wolne wnioski.
  16. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kędzierski

(podpis elektroniczny)