zawiadomienieosesji

Zawiadamiam, że LXXII sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120).

Obrady będą transmitowane w czasie rzeczywistym on-line (https://czernichow.sesja.pl/), a następnie nagranie zostanie umieszczone w internecie.  

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LXXI sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 27 listopada 2023 r.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów’’ na rok 2024 w Gminie Czernichów ( druk nr 1).
 5. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej  ewidencji zabytków  w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ( druk nr 2).
 6. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej ( druk nr 3).
 7. Uchwała w sprawie   zmiany  uchwały Nr XXIV.204.2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 maja 2020 roku zmienionej uchwałą Nr LVI.542.2022 Rady Gminy  Czernichów z dnia 29 sierpnia 2022r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia   z części z opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi ( druk nr 4). 
 8. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Czernichów na rok 2023, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 ( druk nr 5).
 9. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Czernichów na rok 2023, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 (druk nr 6).
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LX.597.2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2022 r. – Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2023 ( druk nr 7).
 11. Uchwała  w sprawie  zmiany uchwały Nr LX.598.2022 z dnia 28 grudnia 2022r. Rady Gminy Czernichów w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów na lata 2023-2038 ( druk nr 8).
 12. Uchwała  w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI.666.2023 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie  emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu ( druk nr 9).
 13. Uchwała Budżetowa Gminy Czernichów na rok 2024 (druk nr 10).
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2024-2038 (druk nr 11).
 15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024 (druk nr 12).
 16. Plan Pracy Rady Gminy Czernichów na rok 2024.       
 17. Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kędzierski

(podpis elektroniczny)

 

Do pobrania:

materiały sesyjne (zip)