zawiadomienieosesjiZawiadamiam, że LXXI sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że LXXI sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)

            Obrady będą transmitowane w czasie rzeczywistym on-line (https://czernichow.sesja.pl/), a następnie nagranie zostanie umieszczone  w internecie.  

           

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LXX sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 23 października 2023 r.
 4. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu gminie Zabierzów przez gminę Czernichów realizacji zadania publicznego polegającego na utworzeniu i prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( druk nr 1).
 6. Uchwała w sprawie  przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Czernichów na lata 2024-2028 ( druk nr 2).
 7.  Uchwała w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu,, Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2024-2028 oraz określenie zasad zwrotu wydatków ( druk nr 3).
 8. Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ( druk nr 4).

      9.  Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ( druk nr 5).

 1. Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na  sprzedaż  nieruchomości (druk nr 6 ).
 2. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Strefy Aktywności Gospodarczej w Czernichowie ( druk nr 7).
 3. Uchwała  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rybna (druk nr 8).

  13. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 9).

 1. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ( druk nr 10).

  15.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LX.597.2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2022 r. – Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2023 ( druk nr 11).

 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LX.598.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. Rady Gminy Czernichów w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów na lata 2023-2038 ( druk nr 12).
 2. Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kędzierski

 

Do pobrania:

- materiały sesyjne