zawiadomienieosesjiZawiadamiam, że LXX sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 23 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)

 

 

 

Czernichów, 16 października 2023 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że LXX sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 23 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)

           

             Obrady będą transmitowane w czasie rzeczywistym on-line (https://czernichow.sesja.pl/), a następnie nagranie zostanie umieszczone   w internecie.  

           

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LXIX sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 25 września 2023 r.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 5. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz ochotniczej straży pożarnej (druk nr 1).
 6. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz ochotniczej straży pożarnej (druk nr 2).
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2026 dla gminy Czernichów (druk nr 3).
 8. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (druk nr 4).
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Kraków w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego i udziału w kosztach jej finansowania w roku szkolnym 2023/2024 (druk nr 5).
 10. Uchwała  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kraków (druk nr 6).
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 (druk nr 7).
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (druk nr 8).
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (druk nr 9).
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu w budynku remizy OSP Nowa Wieś szlachecka na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (druk nr 10 )
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz EKAM ENERGY Sp.zo.o. z siedzibą w Poznaniu (druk nr 11).
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (druk nr 12).
 17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na  niedopełnienie obowiązków sprawowanych przez Wójta (druk nr 13)
 18. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie (druk nr 14).
 19. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LX.597.2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2022 r.- Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2023 (druk nr 15).
 20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LX.598.2022 z dnia 28 grudnia 2022r. Rady Gminy Czernichów w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernichów na lata 2023-2038 (druk nr 16).
 21. Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kędzierski

 

Do pobrania:

- materiały sesyjne