zawiadomienieosesjiZawiadamiam, że LXVII sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 24 lipca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120).

Czernichów, 17 lipca 2023 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że LXVII sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 24 lipca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)

Obrady będą transmitowane w czasie rzeczywistym on-line (https://czernichow.sesja.pl/), a następnie nagranie zostanie umieszczone   w internecie.  

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LXVI sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 26 czerwca 2023 r.
 4. Uchwała w sprawie  określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernichowie.
 5. Uchwała  w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz ochotniczej straży pożarnej.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz ochotniczej straży pożarnej.
 7. Uchwała w sprawie  regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernichów.
 8. Uchwała w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów.
 9. Uchwała w sprawie  przekształcenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Rybnej w  Samorządowe Przedszkole w Rybnej i utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rybnej.
 10. Uchwała w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołowicach w  Samorządowe Przedszkole nr 2 w Wołowicach i utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wołowicach
 11. Uchwała w sprawie  powołania zespołu, który przedstawi Radzie Gminy Czernichów opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników .
 12. Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych .
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LX.597.2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2022 r.- Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2023.
 14. Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kędzierski

 

Do pobrania:

Materiały sesyjne