zawiadomienieosesji

Zawiadamiam, że LXIII sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)

Obrady będą transmitowane w czasie rzeczywistym on-line (https://czernichow.sesja.pl/), a następnie nagranie zostanie umieszczone   w internecie.  

           

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LXII sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2023 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań. (druk nr 1 )
 5. Informacja o realizacji gminnych programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024. (druk nr 2)
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku. (druk nr 3 )
 7. Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernichowie (druk nr 4)
 8. Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wołowicach (druk nr 5)
 9. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa Szlachecka. (druk nr 6 ).
 10. Uchwała w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie środków finansowych.(druk nr  7).
 11. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz ochotniczej straży pożarnej. (druk nr 8)
 12. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz ochotniczej straży pożarnej. (druk nr 9)
 13. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz ochotniczej straży pożarnej. (druk nr 10)
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę  nieruchomości. (druk nr 11)
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (druk nr 12)
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (druk nr 13)
 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (druk nr 14)
 18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LX.597.2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2022r.-Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2023. (druk nr 15)
 19. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LX.598.2022 z dnia 28 grudnia 2022r.Rady Gminy Czernichów w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernichów na lata 2023-2038. (druk nr 16).
 20. Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kędzierski

POBIERZ MATERIAŁY SESYJNE