zawiadomienieosesjiZawiadamiam, że LXII sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 27 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)

 

 

 

Obrady będą transmitowane w czasie rzeczywistym on-line (https://czernichow.sesja.pl/), a następnie nagranie zostanie umieszczone w internecie.  

           

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LXI sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 23 stycznia 2023 r.
 4. Uchwała w sprawie   przyjęcia gminnego programu osłonowego na rok 2023,, Korpus Wsparcia Seniorów ’’  w Gminie Czernichów.(druk nr 1 )
 5. Uchwała  w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Zabierzów porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania jego psychoruchowego i społecznego rozwoju. (druk nr 2)
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Zabierzów pomocy z przeznaczeniem na prowadzenie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad dziećmi w wieku od 0 do 6 lat zamieszkałymi na terenie Gminy Czernichów oraz uczniami uczęszczającymi do szkół na terenie Gminy Czernichów. (druk nr  3)
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLII.399.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. (druk nr 4 ).
 8. Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego. (druk nr  5).
 9. Uchwała  w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego. (druk nr  6)
 10. Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernichów. (druk nr 7)
 11. Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czernichów na lata 2023-2027 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czernichów. (druk nr 8)
 12. Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego na okres do lat trzech oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (druk nr 9)
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (druk nr 10)
 14. Uchwała w sprawie  zmiany uchwały nr LIX.576.2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości.( druk nr 11)
 15. Uchwała w sprawie    nadania nazwy ulicy w miejscowości Czernichów. (druk nr 12)
 16. Uchwała  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernichów. (druk nr 13)
 17. Uchwała  w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. (druk nr 14)
 18. Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym  stanowiących dochody budżetu Gminy Czernichów za pomocą innego instrumentu płatniczego. (druk nr 15)
 19. Uchwała w sprawie  zmiany uchwały nr LX.597.2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2022r.-Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2023. (druk nr 16 )
 20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LX.598.2022 z dnia 28 grudnia 2022r.Rady Gminy Czernichów  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernichów na lata 2023-2038. (druk nr 17 ).
 21. Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kędzierski

(podpis elektroniczny)

 

POBIERZ MATERIAŁY SESYJNE