20230127 podatek

Informujemy, że dla miejscowości Czułówek, Przeginia Narodowa, Rusocice, Rybna i Wołowice nakazy płatnicze na rok 2023 zostaną wystawione w terminie późniejszym. Zaistniała sytuacja wynika z wprowadzania do systemu w Urzędzie Gminy Czernichów danych przesłanych po przeprowadzeniu przez Powiat Krakowski aktualizacji ewidencji gruntów w zakresie użytków rolnych gruntowych dla terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz uzupełnieniu bazy danych ewidencyjnych o informacje dotyczące budynków i lokali.

W wyniku modernizacji przez Starostwo Powiatowe w Krakowie na terenie naszej gminy ewidencji gruntów i budynków gmina jest zobligowana do aktualizacji wymiaru podatków od nieruchomości płaconych przez właścicieli. Nowe wyliczenia na bazie powiatowej ewidencji wiążą się często z wzrostem wysokości płaconych podatków.

W związku z przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Krakowie na terenie naszej gminy modernizacją ewidencji gruntów i budynków, będącą w posiadaniu Powiatu (polegającą na dostosowaniu istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w przepisach prawa regulujących sprawy związane z ewidencją gruntów i budynków) dokonano aktualizacji ewidencji gruntów w zakresie użytków rolnych gruntowych dla terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz uzupełniono bazę danych ewidencyjnych o informacje dotyczące budynków i lokali.

W wyniku tych prac modernizacyjnych Starostwo Powiatowe w Krakowie wprowadziło faktyczny sposób użytkowania i zagospodarowania działek. Uwzględnione zostały wszystkie budynki znajdujące się na terenie działki, ogrodzenia, podwórza, dojazdy, śmietniki, studnie, oczka wodne itp. w wyniku czego dokonano zmiany sposobu faktycznego użytkowania działek, co przełoży się bezpośrednio na wysokość podatku od nieruchomości, ponieważ we wcześniejszej ewidencji wiele z tych działek było wskazanych jako działki rolne, a więc opodatkowane według niższych stawek.

Wszystkie dane objęte modernizacją stały się z dniem 19 listopada 2021 r. danymi ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Krakowie.

Na podstawie zmian przesyłanych przez Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy Czernichów aktualizuje dane w naszej bazie podatkowej i każdy podatnik, którego dotyczyła zmiana, otrzyma aktualizację wymiaru podatku już za rok 2022. W praktyce oznacza to często znaczne zwiększenie kwoty podatku od nieruchomości oraz zmniejszenie kwoty podatku rolnego.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontaktowanie się z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie, ul. Przy Moście 1, tel. 12-656-72-19 lub 12-656-72-26.

9ecd0fa66c86d00fb0afaa59c89e4149

Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Czernichów tj. na dzień 31 grudnia roku podatkowego – rozliczając się z podatku dochodowego od dochodów osobistych (PIT), wskaż w zeznaniu podatkowym miejsce, w którym mieszkasz.

Wskaż Gminę Czernichów 

Pieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli z rozliczeń rocznych w PIT, trafiają w około 40 proc. do budżetu gminy, w której mieszkasz.

Jeśli więc płacisz 1000 zł podatku dochodowego, do gminy w której mieszkasz, trafi ok. 400 zł.  Te 400 zł można przeznaczyć na kształtowanie najbliższego Ci otoczenia i finansowanie usług publicznych, z których na co dzień korzystasz.

Warunek jest  jeden Twoje podatki wrócą do Ciebie, jeśli w zeznaniu podatkowym wskażesz jako miejsce zamieszkania Gminę Czernichów. 

KROK PO KROKU
Jeśli  rozliczasz się z podatku dochodowego na formularzu PIT 37 to wpisz:

w części A – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego,  Kraków ul. Rzemieślnicza 20

w części B – adres zamieszkania na terenie Gminy Czernichów

Złóż właściwe dla siebie zeznanie podatkowe  PIT –37 w Pierwszym Urzędzie Skarbowym nie później niż w terminie do 30 kwietnia.
Nie musisz zawiadamiać o zmianach naczelnika poprzedniego urzędu skarbowego – urzędy skarbowe same wymienią między sobą informacje i zaktualizują Twoje dane.

Nie musisz w pośpiechu dokonywać formalności meldunkowych i zmieniać miejsca stałego zameldowania – właściwość miejscowa urzędu skarbowego ustalana jest na podstawie miejsca Twojego zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie. Jeśli w ciągu roku zajdzie potrzeba aktualizacji Twoich danych np. zmiana rachunku bankowego do zwrotu nadpłaconego podatku na składanym w Urzędzie Skarbowym formularzu ZAP3 w pozycji B2 wpisz jako miejsce zamieszkania Gminę Czernichów.

Nie musisz składać formularzy osobiście w Urzędzie Skarbowym Kraków przy ul. Rzemieślnicza 20, wystarczy je wysłać listem poleconym.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. PIT, stanowią około 40% dochodów budżetu Gminy. Z Twoich podatków może być finansowany m. in.: rozwój sieci kanalizacyjnej, budowa i remonty dróg gminnych, chodników, oświetlenia, infrastruktury społecznej czy placówek oświatowych.
Tak niewiele potrzeba, aby Twoje podatki wróciły do Ciebie!

Osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonują zmian w zakresie miejsca zamieszkania, które następnie podają w rocznym rozliczeniu podatkowym (najczęściej PIT-36),  składając wniosek na druku CEIDG-1. Wniosek taki składa się w dowolnym urzędzie gminy, bez względu na miejsce zamieszkania czy prowadzenia działalności lub on-line gdyż ewidencja jest scentralizowana.

Należy pamiętać, że miejsce zamieszkania, podane w rozliczeniu rocznym musi być zgodne z miejscem zamieszkania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zatem, aby udziały w podatku dochodowym wpływały do danej gminy (np. Gminy Czernichów) należy dokonać zmiany w Centralnej Ewidencji składając wniosek na druku CEIDG-1,podając nowe miejsce zamieszkania.
Należy podkreślić, że składając roczną deklarację (np. PIT-36)  podajemy miejsce zamieszkania na 31 grudnia roku, za który się rozliczamy, zatem nie później niż w tym dniu wniosek CEIDG musi być złożony w urzędzie gminy lub przedłożony w trybie on-line.

Tryb składania Wniosku CEIDG-1
Osoby fizyczne, chcące zarejestrować działalność gospodarczą, mają do wyboru kilka dróg:
•    Rejestrację/ logowanie w CEIDG, wypełnienie wniosku online i złożenie go przez internet.
•    Rejestrację/ logowanie w CEIDG, wypełnienie wniosku online, wydrukowanie i dostarczenie do urzędu gminy.
•    Pomijając logowanie, wypełnienie wniosku online, wydrukowanie i dostarczenie do urzędu gminy.
•    Pobranie i złożenie wniosku (w formie papierowej) w gminie. Tam zostanie on przekształcony na wniosek elektroniczny.
•    Przesłanie wniosku do gminy za pomocą listu poleconego. Wniosek dostarczany w ten sposób, musi być opatrzony podpisem notarialnie potwierdzonym.

Do złożenia wniosku niezbędna jest weryfikacja tożsamości i podpisu osoby, której wniosek dotyczy.
Aby zarejestrować konto, można posłużyć się ‚podpisem elektronicznym’ z certyfikatem kwalifikowanym, albo nieodpłatnym ‚profilem zaufanym’ na platformie ePUAP. Jedynie 5 firm w Polsce oferuje sprzedaż ‚podpisu elektronicznego’. Natomiast ‚profil zaufany’ można bezpłatnie dostać w Urzędzie Gminy Czernichów, Urzędzie Skarbowym, a także wybranych oddziałach ZUS. Na stronie Ministerstwa Gospodarki dostępna jest lista tych placówek.
CEIDG-1 można też złożyć za pomocą formularza w danym Urzędzie Gminy lub wysłać listem poleconym. Jeśli wniosek składamy osobiście, musimy go opatrzyć własnoręcznym podpisem. Jeśli robimy to przy pomocy listu poleconego, nasz podpis na wniosku musi być poświadczony notarialnie.

W razie wątpliwości zadzwoń: tel. 12 270 21 04 wew. 124

ulotka podatki 1

ulotka podatki 2