20221117 lgd1Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa informuje o możliwości składania wniosków na operacje z zakresu zakładania nowych działalności gospodarczych

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 14 do 28 marca 2023 r.

http://www.bliskokrakowa.pl/1748

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 4/2023

 

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa,

działająca na terenie gmin:

Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów,

Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

na operacje z zakresu

zakładania nowych działalności gospodarczych

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu - premii

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 14 marca do 28 marca 2023 r.

 

Miejsce i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie/biurze Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa,

Adres:

ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich)

Godziny pracy:

poniedziałek

wtorek-czwartek

piątek

8.00-18.00 8.00-16.00 8.00-14.00

Uwaga: w ostatnim dniu naboru (28 marca 2023 roku - wtorek) wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane będą wyłącznie do godziny 15:00.

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 2.1.

Zakładanie nowych działalności gospodarczych

Wskaźnik produktu 2.1.1.

Liczba operacji polegających na utworzeniu przedsiębiorstwa - 2

Wysokość wsparcia:

60 000,00 zł

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru:

56 331,00 EUR (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0PLN/EURO: 225 324,00 PLN)

 

 

Warunki udzielenia wsparcia:

1.       Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami (kompletu wymaganej dokumentacji) w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.

2.       Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu.

3.       Zgodność operacji z Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 LGD Blisko Krakowa (LSR), w tym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4.       Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1167) (dalej „ustawa o RLKS”) tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru.

5.       W dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.Lokalne kryteria
wyboru operacji:

Przedsięwzięcie 2.1. Zakładanie nowych działalności gospodarczych

dostępne na stronie LGD www.bliskokrakowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji:

15 pkt.

Lista wymaganych dokumentów:

1.       Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej - 2 egz.;

2.       Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej - 2 egz.;

3.       Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - 2 egz.;

4.       Oświadczenie o tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy - 2 egz.;

5.       Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, jeśli dotyczy - 2 egz.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej tożsamej z papierową (2 szt. na nośnikach elektronicznych).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl.

Wszystkie wymagane dokumenty są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa www.bliskokrakowa.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania.

Jednocześnie informujemy, że Biuro Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa prowadzi bezpłatne doradztwo dla osób chcących pozyskać dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.bliskokrakowa.pl oraz w Biurze LGD, informacji można zasięgnąć również u koordynatorów w Urzędach Gmin.